top
אגף הנדסה ותחזוקה | נהלי האגף

בלחיצה על שם הנוהל, יורד למחשבך קובץ מסוג PDF

שם ההוראהמספר ההוראהלהורדה
קובץ הוראות יחידת ארכיון למידע אודות היחידה
ביעור חומר ארכיוני.01-100 שמירה כקובץ
הפקדת חומר ארכיוני במגנזה.01-101 שמירה כקובץ
הפקדת פרסומים של האוניברסיטה בארכיון האוניברסיטה.01-102 שמירה כקובץ
קובץ הוראות יחידת ביטחון למידע אודות היחידה
תפקידים וסמכויות עובדי ביטחון האוניברסיטה.02-003 שמירה כקובץ
חניית רכב בקמפוס.06-010 שמירה קובץ
אחזקת נשק.07-301 שמירה כקובץ
קובץ הוראות מנהלת האגף למידע אודות היחידה
מכרזים - הזמנה וקבלת הצעות לביצוע עבודות.06-204 שמירה כקובץ
מכרזים - הזמנה וקבלת הצעות לרכישת טובין.07-102 שמירה כקובץ
מכרזים - כללי.01-005 שמירה כקובץ
תקשורת - פרסום הודעות באמצעי התקשורת.08-006 שמירה כקובץ

לאתר נהלי האוניברסיטה יש ללחוץ כאן

לאתר נהלי יחידת בטיחות יש ללחוץ כאן

* אם אין באפשרותך לצפות בקבצי PDF, יש להתקין FoxitReader מכאן

חזרה לדף הבית
bot

top
גלריות נוספות | בניינים | פסלים | מיצגים מיוחדים |